đó là một mối quan hệ rất tốt đẹp trong suốt các học kỳ còn lại, ý tôi là vì cô ấy đã hơn hai tuổi và tôi chỉ gặp cô ấy một lần, trong mà Chúng tôi đã nói chuyện rất ít kể từ khi cô ấy làm việc ở ngoài tiểu bang và tôi sẽ học đại học ở một tiểu bang khác. Nhưng tôi nói với bạn rằng có những lúc tôi nghĩ về những gì đã xảy ra lúc đó, và tôi cực kỳ hứng thú và thậm chí biết rằng cô ấy là em họ của tôi, tôi muốn có thể thân mật với cô ấy một lần nữa và tôi không mất hy vọng có thể đụ cô ấy, “Tôi đã nghĩ đến điều đó ngay cả khi cô ấy đánh tôi bay một lần nữa”, nhưng có một câu nói rằng có lửa, tro vẫn còn,