Làm quen với ý tưởng rằng nếu bạn đã quyết định thâm nhập, giao hợp với một con chó thường có thể hơibôi bẩn” với lượng nước trái cây và tinh trùng dồi dào. Hãy ghi nhớ điều này khi chọn thời gian và địa điểm và đừng ngạc nhiên hay khó chịu khi đồ đạc bị vấy bẩn, v.v. Khó làm sạch. Hãy ghi nhớ điều này khi chọn thời gian và địa điểm và đừng ngạc nhiên hay khó chịu khi đồ đạc bị vấy bẩn, v.v. Khó làm sạch. Hãy ghi nhớ điều này khi chọn thời gian và địa điểm và đừng ngạc nhiên hay khó chịu khi đồ đạc bị vấy bẩn, v.v. Khó làm sạch. > Về độ thâm nhập, có thể nói ở đây thể trạng của chó không bằng người.