Yến rất hài lòng với đời sống tình dục của tôi. Tôi đã quan hệ tình dục miễn phí với Yến đêm đó 5 thời gian và ngủ ở đó. Khi bà Anisa trở lại vào ngày hôm sau, tôi đã nói chuyện với bà về việc kết hôn với Yến. Phu nhân Hồng không đồng ý. Tôi nói – hãy nhìn xem, nếu tôi kết hôn với Yến, thì chỉ có bạn mới được lợi. Hồng nói – làm thế nào? Tôi đã nói – anh ấy có hai cô con gái, cả hai đều sẽ hữu ích cho bạn. Sau đó, Hồng nói – đó là sự thật … bạn là một thằng khốn nạn lớn. Cô ấy đồng ý và tôi kết hôn với Yến. Bây giờ tôi bú âm hộ của Yến mỗi ngày và tôi để mắt đến hai cô con gái nhỏ của Yến.