Chỉ là không có đúng lúc, đúng chỗ và cơ hội để chịch cô ấy thôi. Có tất cả những ngày hôm nay quá. 9 giờ sáng, tôi mặc đồng phục học sinh và đến nhà tôi. Tôi nói – nghe này… các chủ đề liên quan đến sinh sản phải được giải thích một cách thích hợp. Chỉ khi đó nó mới có ý nghĩa. Một cơ thể là cần thiết cho việc này. Anh ấy nói khi chuẩn bị sẵn sàng—bạn của tôi, cái xác từ đâu ra vậy? Bạn giải thích nó theo cách của bạn. Tôi nói – sau đó tôi sẽ giải thích cho bạn. Anh ấy nói – vâng, không sao đâu. Đầu tiên tất cả chúng tôi ăn thức ăn của chúng tôi. Sau đó, tôi nói với anh ta – ngồi xuống.