Tag: Bỡ Ngỡ

Lần đầu đi khách nên còn khá bỡ ngỡ

Nếu không, tình hình đã phát triển đến mức tôi thậm chí không thể sinh con. Tôi biết được tất cả những điều này khi tôi 6 tuổi qua những cuộc nói chuyện qua điện thoại với mẹ tôi và bạn bè của bà. Thế nào cũng được, t...